แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ผ้าซิ่นราชสำนักล้านนา ผืนที่2

หัวซิ่นมีสองชั้นตามลักษณะผ้าซิ่นโบราณ ตัวซิ่นเป็นซิ่นต๋า ลายทางยาวตามเอกลักษณ์ไทยวน ส่วนตีนซิ่นเป็นซิ่นจก ลายตีนจกด้วยดิ้นโลหะบางส่วน ตัวตีนจกค่อนข้างกว้าง

วัสดุ
ผ้าซิ่นตีนจกทอจากฝ้าย
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องทอ