แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ไม้เทพทาโรแกะรูปพญาวานร

ไม้เทพทาโรแกะรูปพญาวานร เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นความชำนาญและมุมมองในการแกะสลักไม้เทพทาโรของนายวิเชษฐ์ ชุมดี ครูช่างศิลปหัตถกรรม ที่สามารถนำรากไม้เทพทาโรเพียงชี้นเดียวมาแกะสลักได้อย่างอ่อนช้อย สวยงาม และสมจริง โดยแกะสลักเป็นพญาวานรยืนอยู่บนยอดต้นไม้  มีบริวารซึ่งเป็นเหล่าฝูงลิงขนาดต่างๆ กำลังปีนป่านต้นไม้บ้าง นั่งกินผลไม้บ้าง ถือเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ใช้เววลาแกะสลักผลงานชิ้นนี้ประมาณ 30 วัน

วัสดุ
รากไม้เทพทาโร
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องไม้