แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ระนาดเอก

ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ตัวรางทำจากไม้สักประกอบลายด้วยไม้พุด (สีขาว) เป็นลายช้างและลายไทย ผืนระนาด (ลูกระนาด) ทำจากไม้พยูง ซึ่งระนาดเอกรางนี้ครูสมชัย ชำพาลี ได้ทำขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์
และวงมโหรี โดยระนาดเอกทำหน้าที่เป็นผู้นำวง ระนาดเอกใช้ในงานมงคลเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นมงคลในบ้าน

วัสดุ
รางระนาดใช้ไม้สัก ลูกระนาดใช้ไม้พยูง
ดูรายละเอียด
เครื่องอื่นๆ